Beschermingsbewind

Bent u op zoek naar een bewindvoerder omdat u om wat voor reden dan ook het overzicht op uw financiën bent verloren? Dreigen er door uw situatie schulden te ontstaan of zijn deze al ontstaan? Misschien is beschermingsbewind dan iets voor u. Wij werken graag samen met u aan een stabiele        toekomst.

Wat is beschermingsbewind:

Bewindvoering is een maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken. Bewind, ook wel beschermingsbewind genoemd, kan door de rechter worden ingesteld voor meerderjarigen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet meer of onvoldoende in staat zijn om hun              vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Een bewindvoerder neemt door bewindvoering deze taak over. De kantonrechter kan bewind ook instellen als er sprake is van verkwisting of problematische schulden. Degene die onder bewind is gesteld wordt ook wel “rechthebbende genoemd.”

Bewind is niet hetzelfde als schuldsanering. Bewindvoering is dan ook niet in de eerste plaats bedoeld om schulden te saneren maar om de financiën van de “rechthebbende” te stabiliseren en om te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan. Nadat de bewindvoerder de financiën heeft                gestabiliseerd zal hij/zij vervolgens beoordelen of er voldoende financiële ruimte is om betalingsregelingen te treffen of dat een traject van schuldhulpverlening ingezet moet te worden.

Bij bewindvoering worden de bezittingen van de rechthebbende onder bewind gesteld. Dat betekent dat de “rechthebbende” niet meer zelf mag beslissen over zijn/haar vermogen. Wij begrijpen heel goed dat het uit handen geven van uw vermogensrechtelijke belangen ingrijpend is of kan zijn.

Aan de andere kant geeft dat ook rust.
Het is daarom belangrijk dat het vertrouwen en samenwerking tussen u en de bewindvoerder goed is.
Als “rechthebbende” blijft u wel verantwoordelijk voor het genereren van inkomen.
U moet bijvoorbeeld zelf solliciteren of een uitkering aanvragen.
Wat de bewindvoerder regelt zijn de aanvragen voor bijzondere bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag en de belastingaangifte.

 

   Wat doet een bewindvoerder:

Een bewindvoerder houdt zich in eerste instantie bezig met het stabiliseren van uw financiële                 situatie,hierbij controleert de bewindvoerder of u alles ontvangt waar u recht op heeft. Hierbij moet       worden gedacht aan uitkeringen, toeslagen, minimaregelingen en kwijtschelding voor gemeentelijke         lasten. Daarnaast zal de bewindvoerder controleren of in geval van beslag op het inkomen de juiste         beslagvrije voet wordt gehanteerd door schuldeisers. Klik hier voor een overzicht van de wettelijk           vastgelegde taken van een bewindvoerder.

Tijdens de stabilisatie kijkt de bewindvoerder of er schulden zijn en wat de hoogte van de                       schuldenlast is. Afhankelijk van verschillende factoren zal de bewindvoerder samen met u bepalen      welk traject er zal worden ingezet om een oplossing voor uw schulden te vinden.

   Wie en hoe kunt u bewindvoering aanvragen:

De volgende personen of instanties kunnen een verzoek tot het instellen van bewind doen:

  • de persoon voor wie het bewind is bedoeld (de betrokkene)
  • de echtgenoot of andere partner
  • familieleden (bloedverwanten) tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes en neven en nichten.
  • degene die het gezag heeft. Bijvoorbeeld de voogd, als betrokkene nog jonger is dan 18 jaar (minder jarig)
  • de curator of mentor van de betrokkene
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • de officier van justitie
  • het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van betrokkene. Het college kan bewind aanvragen als de betrokkene geld verspilt en/of in de problemen zit door schulden.

    De persoon die de aanvraag voor bewind indient is de verzoeker, de persoon voor wie de                          beschermingsmaatregel is bedoeld, heet de betrokkene. De betrokkene kan ook de verzoeker zijn.

Wij begeleiden u graag bij het indienen van uw verzoek beschermingsbewind. Vul via onderstaande          link het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Voel u vrij om ons          telefonisch te benaderen wanneer u nog verder informatie wenst.

   Wat zijn de kosten van bewindvoering:

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden, deze tarieven worden jaarlijks door de Staatssecretaris           van Justitie en Veiligheid vast gesteld. Indien uw inkomen te laag is om zelf de kosten te betalen           kunnen wij daarvoor bijzondere bijstand voor aan u aanvragen bij uw Gemeente. Afhankelijk van uw         draagkracht krijgt u alles of een deel van de kosten vergoed door uw Gemeente.

Contact-Formulier